Valentyna Protsak

info@valentyna-protsak.com

www.valentyna-protsak.com


 

 

Gallery

TVD ART Galerie 

Schlüterstrasse 54

Eingang Niebuhrstrasse

Berlin, Deutschland, 10629

Management

Valerij Tarasenko, Direktor

T:  +49 (0)30 889 144 45

F:  +49 (0) 30 886 273 48

Handy:  +49 (0)175 246 030 9


Crypto Art

Heroes Gallery

Chollerstrasse 37, 6300 Zug © Valentyna Protsak